Ý nghĩa 24 sơn hướng trên bát quái đồ - Điện máy kim biên

Ý nghĩa 24 sơn hướng trên bát quái đồ

Ý NGHĨA 24 SƠN HƯỚNG

Để tiện trong việc tra tìm, chúng tôi sắp xếp 24 sơn hướng trên một bát quái đồ theo mẫu tự như từ điển.

Ý nghĩa 24 sơn trên bát quái

BẠI TUYỆT

Bại tuyệt chi phương bất khả tu.

Tu chi linh lạc bất khảm sầu

Nhãn đinh tổn việc cô tông tích,

Phụ tử đông, tây các tự cầu.

Nghĩa là: Phương vị Tuyệt bại không nên tu tạo, tu tạo ở đó thì bị lênh , phiêu lưu không chịu nổi cảnh khổ sâu, tốn người tiêu diệt mất tông lách. Cha đi đông, con đi tây đều mất xác.

Tóm lại: phương này trổ cửa ngõ, hoặc kiến tạo phòng ốc, cửa ra vào trong nhà vv… đều bất lợi, còn gặp bọn giặc cướp phá hại, bệnh tật, đau buồn, tự tử v.v… 

CÔ QUẢ

Cô quả chi phương, tại đại hung

Tu chi quả phụ, tọa đường trung

Lục súc điêu tàn, cụ tổn hại

Cảnh Liêm nhơn tán, tàu tây đông.

Nghĩa là: Vị cô quả này, tai họa lớn lắm, tu tạo ở phương đó, thì có quả phụ trong ngôi nhà, tức chồng chết non, lục súc nghề nghiệp đều tổn hại, người cũng tẩu tán, mỗi người một phương, ly hương bại hoại.

ĐIÊN CUỒNG

Điên cuồng chi vị, bất khả khoa

Sinh ly, tử biệt, cập điên tà

Điền địa tiêu hao nhân khẩu bại.

Thủy hỏa ôn hoàng tuyệt diệt gia.

Nghĩa là: Vị điên cuồng này, mà đặt cửa vào đó thì không nói hết cái hung, sống lìa nhà, chết mất xác, vì điên rồ, sinh ra đủ chứng bệnh, tuyệt giông.

HOAN LẠC

Hoan lạc, môn tu cánh tấn tài.

Thường hữu huy âm, nhân tông lai.

Điền tâm lục súc, giai hưng vượng.

Phát phước thanh danh thở tự lôi.

Nghĩa là: Vị hoan lạc mà tu tạo hay trổ cửa ở đó thì được tiền tài, đường có người phúc đức to đưa của lại. Điền viên chăn nuôi đều hưng vượng, phát phúc tiếng tăm vang lừng như sấm, chiêu được của cải lụa là mọi phương Nam đưa đến. Người thủy mạng thì phát đạt.

HƯNG PHƯỚC

Hưng phúc an môn thọ mạng trường

Niên niên tứ quý, thiểu tai ương

Sĩ nhân tấn chức, gia quan lộc

Thứ nhân phát phúc tấn điền trang.

Nghĩa là: Ở vị hưng phúc này, trổ cửa đi thì thọ và khang, quanh năm ít tai ương, người làm quan thì tiến chức, thăng quan, tăng bổng lộc. Người thường dân thì phát phúc tiên điền trang, sinh người hiếu nghĩa, trung hậu v.v…

KHẮP KHỐC

Khắp khốc chi ngoại, bất khả khai.

Niên niên tai họa, đáo gia tai.

Uổng tử, thiểu cong, nam tổn nữ.

Bi đế lưu lệ, nhứt doanh tại.

Nghĩa là: Vị trí khắp khốc này, để trổ cửa ngõ luôn luôn có tai họa đến, gia đình cả nam nữ cũng bị chết non, chết uổng, hằng ngày than khóc, nước mắt không ngưng, bệnh tật đau yếu, phải là đàn bà bị tai ách, hao tiền tổn lực lắm.

KHẨU THIỆT

Khẩu thiệt an môn tối bất tường

Thường chiêu vô hành bị tai ương

Phu thê tương tiến nhựt trực hữu

Vô đoan huynh đệ tranh đấu cường.

Nghĩa là: Vị khẩu thiệt này mà trổ cửa vào đó rất là hung, tiếng tăm không có chuyện gì ở mình, mà bị tai bay, họa gió đưa đến, vợ chồng cãi lộn nhau suốt tháng ngày, chẳng có đâu nỗi gì, mà anh em tranh đấu nhau, rất hùng cường, sinh ra nhiều sự bất lợi cho cả gia đình.

ÔN HOÀNG

Ôn hoàng chi vị mạc khai môn

Tam niên ngũ tái, nhiễm thời ôn

Cảnh hữu ngoại nhân lai tự ải

Nữ nhân sinh sản mạng nan tồn.

Nghĩa là: Vị của ôn hoàng này, trổ cửa đi, thì bệnh nhiễm ác khi sinh bệnh đậu tả lỵ, người lớn con trẻ bạo bệnh, hoặc uống nước chết, hoặc bệnh tai, rắn cắn, tai ách,.. có người ở ngoài đến tự tử, đàn bà khó sinh đẻ mọi sự bất lợi, hao tài, bại sản,…

PHÁP TRƯỜNG

Pháp trường vị thượng đại hung ương.

Nhược an thử vị, thọ thương trường.

Phi tai lao nhục, phi đa sảo.

Lưu đồ phát phối xuất tha hương.

Nghĩa là: Vị pháp trường này là đại hung, nếu đặt cửa vào đó thì chịu tội hình thường nặng, gồm cùm tù ngục xiềng xích đày đi phương xa.

PHƯỚC ĐỨC

Phúc đưa khai môn đại cát xương

Niên niên tiến bảo đắc điền trang

Chủ tăng điền địa, kim ngân khí (đồ bằng kim loại)

Hữu sinh quý tử, bất tầm thường

Nghĩa là: Vị trí của phúc đức này, trổ cửa ngõ là đền đài cát xương, thì tăng điền về Lục súc như trâu, bò, lừa, ngựa, nuôi tằm, cấy lúa v.v… Lại tiến về phương Đông: Giáp ấn như người, đồ vật thuộc về loại kim ngân, sắt đồng hoành tài, ứng nghiệm trong 3 năm thì thêm người và sinh quý tử, gia quan thăng chức, tiến triển sản nghiệp thịnh vượng.

QUAN QUÝ

Quan quý vị thượng bảo, an môn

Định chủ danh oang vị tước tôn.

Thiếu vong chi vị; bất khả đoàn

Điền địa tự tài nhân khẩu lượng.

Kim ngân tài vật, bất tu luân.

Nghĩa là: Vị quan quý này trổ cửa ở trong khoảng đó rất tốt, sinh quý tử, sau làm nên tước vị tôn quý lừng danh, tài sản tự có, người nhiều thịnh vượng, vàng ngọc, tiền của không phải làm cũng có dư.

QUAN TƯỚC

Quan tước, tối cao cường

Sĩ nhân cao trác nhập đề hương.

Thứ nhân điền địa, tiền tài vượng.

Thiên ban cát khánh, tống tương đương.

Nghĩa là: Vị an môn này, là ngôi quan tước rất cao mạnh, bậc sĩ nhân thì được đề nghị, càng lên tới gần vua. Người thường dân thì vượng tài, nhà cửa, ruộng nương đầy đủ được hưởng thọ lâu dài, nên trổ cửa ở vị đó.

TẤN ĐIỀN

Tấn điền vị thượng phúc miên miên.

Thường chiêu tài bữu tử tôn hiền.

Cánh hữu ngoại nhận lại ký vật.

Kim ngân tài bạch phú điền viên.

Nghĩa là: Vị tiên điền này phúc tài lắm, chiêu nhiều của báu, con nhiều cháu quý, có người ngoài đem tài vật đến gởi, giàu có tiền bạc, ngọc ngà, điền viên, lục súc bội phần, nếu trổ cửa ở vị đó thì đời đời được hưởng như vậy.

TẤN TÀI

Tấn tài chi vị, thị tài tình.

Tại thử án môn, bà sự thành.

Lục súc điền niên, nhân khẩu vượng.

Gia quan tấn tước, hữu thanh danh.

Nghĩa là: Ngôi tiền tài này, trổ cửa đi, thì tiền tài lộc thóc lúa, số người thêm ra, lợi về phương Tây, mọi sự cát xương, thăng quan tiến chức v…. 

THÂN HÔN

Thân hôn bị thượng hảo tu phương.

Tu chi thân thích chúng hiền lương.

Thường thời vãng lai đa cát khánh.

Kim ngân tài bảo mãng định thương.

Nghĩa là: Vị thân nhân này tu tạo ở đó rất tốt, hoặc là trổ cửa ngõ đi thì họ hàng thân thích có nhiều người hiền lương danh giá, thường thường đi lại thì được nhiều hạnh phúc, vàng ngọc tiền của đầy kho. Người mạng hỏa thì được phát đạt lắm.

THIỂU VONG

Nhất niên chi nội, khốc thanh hoa.

Hiếu tủ âm nhơn, tự ải tử..

Lỗi môn thương tử tử thiên khê.

Nghĩa là: Vị thiếu vong này không thể nói dóc được trong một năm ở khóc vang âm. Đàn ông tham sắc, đàn bà rượu trà, du đãng, rồi tự tử mất xác, sét đánh chết con ở chân trời xa vắng, nếu tu tạo hoặc trổ cửa vào i trí đó, thì ứng dụng như vậy.

TỐ TỤNG

Tố tụng chi phương, đại bất tường.

An môn chiêu họa, nha phi ương.

Điền viên, tài vật, âm nhân hoại.

Thời tạo khẩu thiệt, não nhân trường.

Nghĩa là: Vị tố tụng này, mà trổ cửa đi vào đó thì hung họa lớn, tài sản, nhà, ruộng, đàn bà đều hao tán, vận bí gặp nạn, thì sầu não lắm, thua kiện bị kẻ tiểu nhân phản lại rất đau lòng.

TRƯỜNG BỆNH

Trường bệnh chi vị, tật bệnh trùng.

Thử bị an môn, lập biên hung.

Gia trưởng hộ, đinh, mục tật hoan.

Thiếu niên bạo tử lao ngục trung.

Nghĩa là: Vị trường bệnh này là tật bệnh luôn luôn, sẽ hết bệnh nọ lại đến bệnh khác, nếu trổ cửa đi vào đó thì thấy hung ngay. Người gia trưởng và anh em thân nhân trong nhà đều bị tai nạn. Như: đau bụng, đau mắt, người sinh bất nhân, bất nghĩa, bạo ngược, bị tù đày chết ở trong ngục. người ngoại xâm nhiều, nhiều sự phi lý bại tuyệt.

TỬ ẢI

Tử ải vị thương, bất tương đương.

An môn lập kiến hữu tai ương.

Đạo binh ôn hỏa, tào hoành sự.

Ly hương tử ải, nữ nhân thương.

Nghĩa là: Vị tử vi này không nên phạm vào, nếu đặt cửa đi ở vị đó, thì thấy tai họa ngay trước mắt, hoặc bị đao binh tử trận hoặc bị chết vì hỏa tai, hoặc bị rơi xuống nước còn bị nhiều sự ngang tắt xảy đến, như tự tử, hoặc bỏ làng đi, đàn bà bị tang thương lắm.

VINH PHÚ

Vinh phú vị thương, tới kham tu.

An môn đoan đích, vượng nhân trù.

Phát tích gia đình vô ách họa.

Phú quý vinh hoa sự nghiệp thâu.

Nghĩa là: Vị vinh phu này, cần nên tu tạo, trổ cửa ở đó, đích thị là Vượng, người nhiều, phát tài, gia đình không tai họa, giàu sang thành sự nghiệp, mọi việc hành thông bội hậu.

Kiến thức phong thủy cho nhà ở hiện đại mới nhất

Ảnh hưởng của nhà ở bị lõm trong phong thủy

VƯỢNG TÀI

Vượng tài môn thượng yểu quân tri.

Phú quý lũng thương nhiệm phát uy.

Hiếu đạo nhận định, gia nghiệp thắng.

Nhất sinh phong hậu thọ tề mi.

Nghĩa là: Phương vị Vượng tài này, người nên biết rằng: dời đổi chỗ đó mà tu tạo, nhất là trổ cửa ngõ được phát đạt thăng tiến người được hiển đạt, gia nghiệp thành công, đời sống thịnh vượng, phong lưu, sung túc, thọ khang, hòa vui, thanh thú, thương nghệ phát tài v.v… Người hóa mạng tốt. 

VƯỢNG TÂM

Vượng tăm bị thượng hảo tu phương.

Thử bị an lại gia đạo xương.

Lục súc tâm tì, giai đại lợi.

Tọa thu mễ cốc mãng tưởng thương.

Nghĩa là: Vị Vượng tâm này, tu tạo vào nhưng rất tốt, nhà nên phúc lộc, lại thịnh vượng, chăn nuôi súc vật, tằm tơ được đại lợi. Ngôi thu lúa gạo đầy kho. Người hòa mạng khỏi gia nghiệp, thêm con cháu, bôi vượng về nông nghiệp.

THỊNH VƯỢNG

Vương trang an môn toi cát lợi.

Tấn tài, tấn bảo, cặp điền trang.

Bắc phương thủy âm, nhân tấn khiết.

Đại hoạch tâm tì, tới thắng đường.

Nghĩa là: Vị vương trang này trổ cửa ở đó thì rất tốt, như phát tài, phát lộc, bảo vật và ruộng nương tăng tiến, người của phát đạt thịnh vượng, người nào bổn mạng hợp với cung vị đó được thắng lợi phi thường:

XƯƠNG ĐÂM.

Xương đâm chư vị, bất kham tu.

Tu chi đâm loạn sự vô hưu.

Thất nữ, hoài thai, tùy nhập định.

Nhất gia đại tiểu, bất hảo nhân.

Nghĩa là: Vị vương của xương đâm này (con hát điếm dâm) không nên tu tạo ở đó, nếu tu tạo thì sinh ra điên loạn, không thể thoát qua được, con gái ở nhà, bị chửa hoang, đi theo trai toàn gia lớn, nhỏ đều không biết hổ thẹn, cả trai, gái đều ham mê tửu sắc, dâm ô, gian loạn vô sĩ, bại hoại gia phong. 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x